04.jpg06.jpg07.jpg


Konferencja

Konferencja.

 

15.12.2013

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym zakończyliśmy realizację autorskiego projektu „Akademia Cyfrowa” w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pod nazwą „Upowszechnianie korzystania z Internetu i Rozwój kompetencji cyfrowych” finansowanego ze środków Skarbu Państwa – Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz środków własnych.

Szanując środki finansowe, które pozyskaliśmy na realizację naszego projektu i dostrzegając potrzebę pogłębiania problematyki cyfryzacji, rozwoju informatyzacji i wykluczenia cyfrowego informujemy, że w zakładce tej znajdziecie Państwo bieżące informacje dotyczące ciekawych konferencji  poświęconych tej problematyce. Dlatego też zwracamy się do podmiotów organizujących konferencje o informowanie nas o tych wydarzeniach. Informacje Państwa będą na naszej stronie umieszczane bezpłatnie.

12.12.2013

Wszystkich uczestników konferencji , która odbyła się w dniu 4.12.2013 r. informujemy, iż e-booki, o których informowaliśmy w trakcie konferencji  zostały wydane i opublikowane w formie elektronicznej.  Pierwszej publikacji nadaliśmy tytuł „Drzwi do świata cyfrowego”, natomiast drugiej „Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?”.

05.12.2013

W dniu wczorajszym w Suwałkach odbyła się konferencja podsumowująca autorski projekt „Akademia Cyfrowa”. Konferencja skierowana była do przedstawicieli pracodawców, przedsiębiorców, administracji  samorządowej, organizacji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, studentów oraz uczniów. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób. Podczas Konferencji swoje wystąpienia w formie referatów zaprezentowało sześciu prelegentów. Niestety, z powodu choroby uczestnictwo w konferencji musiał odwołać Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jerzy Bartnik. Jako pierwszy swój referat pt.: „Rola samorządu we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości i pracodawców” wygłosił Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz. Wystąpienie poruszało fundamentalne kwestie dotyczące wspierania przedsiębiorców i pracodawców przez jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślało również jak wielkie znaczenie ma wsparcie biznesu przez państwo oraz prezentowało propozycję takiego wsparcia poprzez dotacje i programy szkoleniowe.Drugi z prelegentów, Pan Cezary Cieślukowski - Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenia Euroregion Niemen i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie", poruszył kwestię znaczenia inicjatyw oddolnych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Podczas swojego wystąpienia zaprezentował przykłady inicjatyw oddolnych na przykładzie 3 projektów: „Podlaski System Informacyjny e-zdrowie”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Podczas kolejnego wystąpienia dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB - Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku omówił zagadnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń i planów cyfryzacji. Prof. Perkowski podkreślił fasadowość partnerstwa publiczno-prywatnego i wskazał szereg słabości charakteryzujących tą formę partnerstwa. Podkreślił również, że bez reformy i wprowadzenia przejrzystej regulacji, Polsce nie uda się w pełni wykorzystać potencjału tkwiącego w środkach z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kolejnymi Prelegentami byli kolejno Pan dr Krzysztof Bondyra z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („Rola cyfryzacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczości w rzemiośle i instytucjach biznesowych”), Pan Jacek Hordejuk - Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku  („Organizacje pracodawców – wspomaganie czy lobbowanie?”) oraz Pan Marcin Bonisławski - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Suwałki („Nowa perspektywa 2014-2020 i możliwości inwestowania w kapitał ludzki pracowników”). Dr Krzysztof Bondyra prezentując swój referat, zauważył jak wielką rolę odgrywa proces cyfryzacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczości. Zaznaczył również, że konkurencyjność przedsiębiorców na rynku zależy od ich adaptacji do nowych możliwości, które niesie za sobą proces cyfryzacji. Pan Jacek Hordejuk swoje wystąpienie poświęcił kwestii znaczenia rzemiosła na tle rynku pracy. Podkreślił także wkład Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w doskonalenie zawodowe pracowników. Wystąpienie ostatniego prelegenta, Pana Marcina Bonisławskiego kładło nacisk na możliwości w rozwoju rynku pracy i pracowników, jakie niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Umiejętne rozdysponowanie środków może stanowić koło zamachowe dla polskiej gospodarki i spowodować jej szybki wzrost. Szczególną rolę pełni tu rozwój umiejętności informatycznych pracowników, dzięki któremu firmy stają się bardziej konkurencyjne.

 28.11.2013

Przypominamy, że w dniu 4 grudnia bieżącego roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach w godz. 10.00-14.00 odbędzie się konferencja „Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?”. Konferencję otworzy Pan Marek Wierzbiński - Dyrektor Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, autor projektu. Następnie przewidziano wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk Pana Czesława Renkiewicza oraz Pana Jerzego Bartnika – Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. W ramach naszej konferencji zaplanowano cztery wystąpienia zaproszonych prelegentów. Wystąpienia te będą związane z odpowiedzią na pytanie czy warto inwestować w rozwój pracowników i kadry mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.  

19.11.2013

W dniu dzisiejszym Zespół realizujący projekt spotkał się z przedstawicielami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach – Panią Bożenną Rutkowską - Dyrektor Biura Cechu oraz Panem Andrzejem Lewkowiczem – Starszym Cechu. Fundacja nasza od szeregu lat współpracuje z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku przy realizacji naszych działań statutowych w zakresie inżynierii finansowej poprzez udzielanie pożyczek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Do Izby tej należy również suwalski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, którego przedstawiciel od szeregu lat wchodzi w skład komisji pożyczkowej Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.  Należy podkreślić, że Fundacja miała zaszczyt współpracować również z Zarządem Głównym Związku Rzemiosła Polskiego  w partnerskim projekcie „Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności” finansowanym w ramach środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Efektem naszej współpracy jest funkcjonujący do dzisiaj platforma edukacyjna dla przedsiębiorców. Przedstawiciele Cechu zaproponowali, by honorowym gościem konferencji był Pan Jerzy Bartnik – Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem konferencji „Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?”.


18.11.2013

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jako realizator autorskiego projektu  „Akademia Cyfrowa” zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej nasz projekt. Konferencja ma odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować w umiejętności informatyczne pracowników w dobie postępującej cyfryzacji. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, studentów, organizacje pozarządowe oraz uczniów zainteresowanych problematyką podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Konferencja została zaplanowana na dzień 4 grudnia bieżącego roku. Szczegóły związane z możliwością uczestnictwa w konferencji znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku.

Joomla templates by a4joomla